Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja arengukava

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja arengukava

Aastateks 2019-2023

 

SISSEJUHATUS:


Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda tegutseb 1995 aastast. Lääne-Virumaa PIK käsutuses on praegu 33 m 2 ruume, kus asub Koja kontor.

 

Lääne-Virumaa PIK-is tegutseb 13 ühingut, kokku on ühingutes 611 liiget. Koda toetab igati uute ühingute loomist. Koda toetab ja pakub nõustamist ka mitteliikmetele, kes Koja poole pöörduvad.

 

Lääne-Virumaa PIK tööd juhib valitud viie liikmeline juhatus. Igapäevast tööd teeb juhatuse esimees. Raamatupidaja teenust ostame sisse 2016 aastast.

 

Ühingud saavad kasutada PIK ruume tasuta oma igapäevaste asjade ajamiseks, kuhu on koondunud nende raamatupidamine. Ühingud kasutavad ürituste läbiviimiseks Rakvere linna poolt tasuta pakutavaid ruume- Rakvere Targa maja konverentsiruum, Sotsiaalkeskuse ruum, Rakvere Spordikeskus.

 

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda teeb koostööd Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooliga.


MISSIOON:


Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda on ellu kutsutud puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö maakondliku ja koostöö ning koordinatsiooniorganina, kes sekkub aktiivselt invapoliitika kujundamisse maakonna tasandil.

 

 1. Jätkuv puuetega inimeste elukvaliteedi ja toimetuleku parandamine läbi nõustamise, kaasamise ja informatsiooni jagamise.
 2. Organisatsiooni süsteemne arendamine läbi meeskonnatöö.
 3. Ühiskonna teavitamine puuetega inimeste probleemidest.
 4. Sotsiaalvõrgustiku arendamine ja loomine.
 5. Otsida täiendavalt projektide esitamise võimalusi ja rahastajaid

 

PIK TEGEVUSE ÜLDPÕHIMÕTTED /VÄÄRTUSED/


Koda lähtub oma tegevuses puuetega inimeste võrdsete võimaluste loomise standardreeglitest.

 1. Koostöö aluseks on avatus.
 2. Liikmesorganisatsioonide kaasamine.
 3. Tegelemine kõigi erivajadustega inimeste probleemidega, sõltumata puude määramisest.

 

VISIOON:

 

 1. Aastatel 2019-2023 on Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda jätkusuutlik, elujõulise ja aktiivse liikmeskonnaga organisatsioon, kes sekkub invapoliitika kujundamisse maakonnas.
 2. On arvestatav koostööpartner puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomisel ja elukvaliteedi tõstmisel.
 3. Tugevdada koostööd Eesti Puuetega Inimeste Koja ja erinevate puuetega inimeste ühendustega.
 4. Vajame stabiilset majanduslikku kindlustunnet tegevusteks ja toetust ühiskonna poolt.

 

ARENGUVALDKONNAD:


Invapoliitika maakonnas


Teenused


Teabelevi, avalikud suhted


Lääne-Virumaa PIK jätkusuutlikkus


Koostöö

 

 

LÄÄNE-VIRUMAA PIK ÜLESANDED:

 

 1. Kujundada positiivset avalikku arvamust erivajadustega inimestega seotud küsimustes.
 2. Tihendada jätkuvalt koostööd omavalitsusjuhtide ja sotsiaaltöötajatega.
 3. Osaleda maakonnas sotsiaalpoliitika väljatöötamises, selleks mõjutada puuetega inimesi aktiivsemalt osalema Koja töös.
 4. Väljatöötada ja ellu viia puuetega inimesi puudutavaid tegevusi ja projekte.
 5. Informeerida ja aidata sotsiaalikindlistusameti ja töötukassa poolt puuetega inimestele mõeldud teenuste kasutamist.
 6. Esindada oma liikmete huve.
 7. Pakkuda erinevaid üritusi maakonna puuetega inimestele.
 8. Jätkata veebilehe arendamist info kättesaadavuse põhimõttel.
 9. Arendada ühingujuhtide teadmisi IT-valdkonnas.

 

 

Kinnitatud: 20. märts, 2019.a.