Põhikiri

Üldsätted:

1. Lääne - Virumaa Puuetega Inimeste Koda (edaspidi Koda) on mittetulundusühing, mis tegutseb sotsiaal-, haridus- ning kultuurivaldkondades ja on koostööorganiks eraõiguslike juriidiliste isikute ja teiste avalik - õiguslike juriidiliste isikute vahel, kelle tegevusvaldkonnas on töö puuetega inimestega.

2. Koda on asutatud Rakveres, 16. veebruar 1995. a.

3. Koda on juriidiline isik oma pangakonto ja pitsatiga.

4. Koda juhindub oma tegevuses seadustest, õigusaktidest, Eesti Puuetega Inimeste Koja juhenditest ja otsustest ning käesolevast põhikirjast.

5. Koja ingliskeelne nimetus on Lääne – Virumaa Countrys Board of Disabled People.

6. Koja asukoht on Lille 8, Rakvere 44311.

7. Kojal võib olla palgaline tegevaparaat.

8. Koda on asutatud tähtajatult.

9. Koja majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

II Koja eesmärk ja ülesanded:

10. Koja tegevuse põhieesmärk on olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö maakondlikuks koostöö- ning koordinatsiooniorganiks. Eesmärgi saavutamiseks teeb Koda koostööd maakonna kohalike omavalitsusorganitega. Koja tegevuses lähtutakse Eesti Vabariigi invapoliitika üldkontseptsioonist.

11. Koja ülesanded on:

11.1 osalemine maakonna sotsiaalpoliitika väljatöötamises;

11.2 puuetega inimesi puudutavate seaduste ja muude õigusaktide eelnõude, arengukavade, programmide ning projektide väljatöötamise algatamises ja elluviimises;

11.3 ravi-, rehabilitatsiooni, üld- ja kutsehariduse, ümberõppe, tööhõive ning iseseisva toimetulekuga seotud küsimuste teadvustamine ja lahendamisele kaasaaitamine;

11.4 puuetega inimeste ühiskondliku ja tööalase aktiivsuse toetamine;

11.5 puuetega inimesi puudutava informatsiooni ja statistika kogumine ja üldistamine, vastava teadusalase tegevuse ja uurimistööde toetamine; positiivse avaliku arvamuse kujundamine puuetega inimestega seotud küsimustes;

11.6 koostöö teiste puuetega inimeste ühendustega, selle kaudu saadava info ja kogemuste vahendamine, osalemine rahvusvahelistes koostööprojektides;

11.7 puuetega inimeste võrdsete võimaluste loomise standardreeglite täitmise jälgimine;

11.8 vajadusel oma liikmete huvide esindamine;

11.9 sotsiaalteenuste pakkumine, huvitegevus ja päevane hooldamine maakonna puuetega inimestele;

11.10 nimetatud isikute nõustamine ja perekondade sotsiaalsete probleemide lahendamine, toimetuleku raskuste ennetamine.

12. Seatud eesmärkide saavutamiseks:

12.1 pakkuda sotsiaalteenuseid;

12.2 organiseerida vastavalt vajadustele ja võimalustele ringe (vestlus-, käsitöö-, toitlustus-, muusika-, võimlemis- ning tantsuringe jms.);

12.3 pakkuda erinevaid teraapiaid: muusika-, liikumis-, tööteraapia jms.;

12.4 kaasata probleemide lahendamiseks kohalikke omavalitsusi, riigiasutusi, teisi mittetulundusühinguid ja äriühinguid;

12.5 töötada välja puudega inimesi puudutavaid sihtprogramme;

12.6 arendada majandustegevust põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

III Vara ja vahendid:

13. Koja vara ja vahendid tekivad:

13.1 riigieelarvest, s.h. hasartmängumaksust laekuvatest summadest;

13.2 koolitusest;

13.3 projektitööst;

13.4 sponsorlusest;

13.5 annetustest;

13.6 muust seadustega kooskõlas olevast tegevusest.

14. Koda korraldab raamatupidamist vastavalt seadusandlusele ja Koja raamatupidamise sise-eeskirjale.

IV Liikmed:

15. Liikmeteks võivad olla Koja põhikirja tunnistavad ja tegevust toetavad ning seadustega kooskõlas registreeritud puuetega inimeste ühendused.

16. Liikmeks astumine toimub kirjaliku avalduse alusel. Kirjaliku sooviavalduse astuda Koja liikmeks kinnitab üldkoosolek.

17. Väljaastumiseks esitab liige kirjaliku avalduse.

18. Kojast saab välja astuda pärast majandusaasta lõppu ja kolmekuulist etteteatamistähtaega. Juhatus kustutab pärast etteteatamistähtaja möödumist ja nõudeõiguse mitte tekkimist väljaastunu liikmete nimekirjast.

19. Kojast arvatakse välja juhatuse otsusega põhikirja eiramise või rikkumise, Koja usalduse kaotuse, Koja ees võetud kohustuste või üldkoosoleku otsuste mittetäitmise korral. Liikme esindaja samalaadse käitumise korral teeb Koda kirjaliku ettepaneku esindaja väljavahetamiseks.

20. Väljaarvatavale liikmele teatab juhatus kirjalikult koosoleku toimumise aja ja koha, mil tema küsimus arutusele tuleb.

21. Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda selle küsimuse arutelu juures.

22. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud lihthäälteenamusega.

23. Liikme õigused:

23.1 Liikmel on õigus:

23.1.1 osaleda hääleõigusega Koja üldkoosolekul, omades 1 hääle;

23.1.2 valida ja olla valitud Koja juhatusse;

23.1.3 osaleda Koja üritustel;

23.1.4 esitada ettepanekuid ja arupärimisi Koda puudutavates küsimustes;

23.1.5 tutvuda Koja protokolliliste materjalidega;

23.1.6 Kojast välja astuda kooskõlas käesoleva põhikirjaga;

23.1.7 omada üldkoosolekul asendusesindajat Koja liikmete hulgast.

23.2 Liige on kohustatud:

23.2.1 täitma Koja põhikirja ja kodukorda;

23.2.2 võtma täitmiseks üldkoosoleku ning juhatuse otsused;

23.2.3 osalema Koja töös;

23.2.4 täitma endale Koja ees võetud kohustused;

23.2.5 mitte esinema Koja nimel ilma vastava volituseta;

23.2.6 teatama arvestuse pidamiseks Kojale oma asukoha ja registriandmed; nende muutumise korral teatama uued andmed hiljemalt 1 kuu jooksul.

V Üldkoosolek:

24. Kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek.

25. Üldkoosolek on korraline või erakorraline.

26. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt mitte harvem kui 4 korda aastas, teatades selle toimumise aja ning päevakorra liikmetele kirjalikult vähemalt 7 kalendripäeva ette.

27. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb 2/3 liikmetest.

28. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus 1 nädala jooksul kokku sama päevakorraga üldkoosoleku, mis on pädev lihthäälteenamusega vastu võtma otsuseid sõltumata osalejate arvust.

29. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse või 1/10 liikmete kirjaliku motiveeritud taotluse põhjal, teatades sellest liikmetele ette vähemalt 3 kalendripäeva.

30. Erakorraline üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole liikmetest.

31. Otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamusega.

32. Üldkoosoleku pädevuses on:

32.1 põhikirja muutmine ja täiendamine;

32.2 eesmärgi muutmine;

32.3 viieliikmelise juhatuse valimine 3 aastaks;

32.4 kolmeliikmelise revisjonikomisjoni valimine 3 aastaks;

32.5 eelarve kinnitamine;

32.6 aasta aruande kinnitamine;

32.7 ühinemise, jagunemise, tegevuse lõpetamise või reorganiseerimise otsustamine.

33. Üldkoosolek võidakse üldkoosoleku otsusega kuulutada kinniseks. Osalejad ei kommenteeri arutelude käiku kolmandatele isikutele.

34. Üldkoosolek protokollitakse, liikmel on õigus eriarvamusele jäämise korral nõuda ka selle protokolli kandmist.

VI Juhatus:

35. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Koja tegevust juhatus, millesse üldkoosolek on valinud 5 (viis) liiget.

36. Juhatuse koosolekud toimuvad mitte harvem kui 1 kord kuus ning kutsutakse kokku juhatuse esimehe või 2 juhatuse liikme kirjaliku motiveeritud taotluse alusel.

37. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poolte liikmetest.

38. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

39. Juhatuse pädevuses on:

39.1 koja juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal;

39.2 koja esindamine;

39.3 üldkoosoleku otsuste elluviimine;

39.4 eelarve koostamine ja esitamine üldkoosolekule, selle täitmise jälgimine;

39.5 tegevuse aruande esitamine üldkoosolekule;

39.6 üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra esitamine, üldkoosoleku ettevalmistamine, üldkoosolekust ette teatamine vähemalt 7 päeva;

39.7 otsused volituste andmise kohta;

39.8 vajadusel tegevaparaadi moodustamine;

39.9 muud seadustest tulenevad toimingud.

39.10 Valmistab ette majandusaasta aruande, millele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

39.11 Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest.

40. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega alati tagasi kutsuda, kui tema kohustused Koja ees on olulisel määral täitmata või tema võimetus muul mõjuval põhjusel.

VII Juhatuse esimees:

41. Esimees valitakse juhatuse koosolekul 3 aastaks.

42. Juhatuse esimees on juhatuse liige.

43. Juhatuse esimehe vastuvõtuajad kinnitab juhatus.

44. Juhatuse esimehe pädevuses on:

44.1 juhatuse tegevuse korraldamine;

44.2 Koja nimel tegutsemine, Koja esindamine ilma erivolituseta nii kodu- kui välismaal;

44.3 volikirjade andmine juhatuse otsuste alusel;

44.4 allkirjaõiguse omamine Koja nimel;

44.5 lepingute ja kokkulepete sõlmimine Koja nimel;

44.6 sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid tegevaparaadi töötajatega, määrab nende töökorralduse;

44.7 annab oma tegevusest aru üldkoosolekule ja juhatusele;

44.8 kutsub kokku ja juhatab juhatuse koosolekut, juhatab üldkoosolekut;

44.9 avab ja sulgeb pangakontosid;

44.10 vastutab oma tegevuse eest seadustes sätestatud korras;

44.11 tagab raamatupidamise korraldamise vastavuses kehtivale seadusandlusele ja headele raamatupidamistavadele.

45. Juhatuse esimehe äraolekul korraldab Koja tegevust esimehe poolt määratud ja volitatud isik.

IX Revisjonikomisjon:

46. Revisjonikomisjon on sõltumatu kontrolliorgan, mis valitakse kolmeliikmelisena üldkoosolekul 3 aastaks. Revisjonikomisjon nimetab enda hulgast revisjonikomisjoni esimehe.

47. Revisjonikomisjoni pädevuses on:

47.1 jälgib ja kontrollib Koja põhikirja täitmist;

47.2 kontrollib eelarve täitmist ja aruandlust;

47.3 revideerib kord aastas Koja finants- ja majandustegevust;

47.4 kaasab vajadusel audiitori.

48. Revisjonikomisjoni aruanne esitatakse üldkoosolekule, mis kinnitab ka aastaaruande.

49. Revisjonikomisjonil on õigus saada juhatuselt vajalikke andmeid ja selgitusi.

Raamatupidamine:

Koja raamatupidamise korraldamise tagab juhatuse esimees vastavalt kehtivale seadusandlusele ja headele raamatupidamistavadele.

XI Ühinemine, jagunemine, lõpetamine:

50. Koja tegevus lõpetatakse:

50.1 üldkoosoleku otsusega;

50.2 pankrotimenetluse alustamisel Koja vastu;

50.3 liikmete arvu vähenemisel alla kolme;

50.4 üldkoosoleku võimetuse korral valida juhatuse liikmeid.

51. Tegevuse lõpetamise võib alati otsustada üldkoosolek.

52. Otsus on vastu võetud, kui lõpetamise poolt on hääletanud üle 2/3 liikmetest kahel järjestikusel üldkoosolekul, mille vahe on vähemalt 2 kuud.

53. Kui Koja tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega, esitab juhatus seejärel avalduse lõpetamise kandmiseks registrisse.

54. Likvideerimisel käivitub likvideerimismenetlus, mille viivad läbi juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti.

55. Likvideerijad lõpetavad Koja tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja annavad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara õigusjärglasele, et jätkuks samasuunaline tegevus.

56. Koda võib ühineda ainult teise mittetulundusühinguga. Ühendatav mittetulundusühing loetakse lõppenuks. Ühinemine toimub likvideerimismenetluseta. Ühinemisel lähevad ühendatava mittetulundusühingu vara, õigused ja kohustused üle loodavale mittetulundusühingule.

57. Jagunemine toimub likvideerimismenetluseta jaotumise või eraldumise teel vastavalt seadustes sätestatud korrale.