Arengukava

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja arengukava aastateks 2015-2019

LÄHTEPOSITSIOON:

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda tegutseb 1995 aastast.Lääne-Virumaa PIK käsutuses on 209,4m2 ruume, kus lisaks ühingute kontorile asub maakonna ligipääsetav päevakeskus. Aastast 2009 –oleme AS Hoolekandeteenuste üüripinnal ja see on raskendanud meie majandusliku olukorda.
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojas tegutseb 15 ühingut, kokku 705 liiget, neist 141 päevakeskuse klienti ja 564 ühingute liikmeid. Koda toetab igati uute ühinguteloomist.

Lääne-Virumaa PIK tööd juhib valitud viie liikmeline juhatus, igapäevast tööd teeb juhatuse esimees, raamatupidaja.

Päevakeksus on avatud kõikidel tööpäevadel kella 8.30-16.00. Külastatavus on keskmiselt 23 inimest päevas. Osutame erinevaid teenuseid soodushindadega nii puuetega inimestele, pensionäridele, ühingute liikmetele ja teistele klientidele tavahinnaga. Võimaluse piires täiendame teenuseid, olenevalt erivajadusele. Päevakeskuses toimub isetegevusringide töö (alates oktoobrikuust kuni maikuuni, või nii kaua kui rahalised vahendid lubavad.

Ühingud saavad kasutada PIK ruume tasuta oma igapäevaste asjade ajamiseks, ürituste läbiviimiseks, siia on koondunud nende raamatupidamine.

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda on praktikabaasiks Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala tudengitele.

Päevakeskus ei ole eraldi juriidiline isik, vaid kuulub L-V PIK haldusalasse. Rakvere linn ostab toetatud teenust Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojalt.

MISSIOON:

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda on ellu kutsutud puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö maakondliku koostöö ning koordinatsiooniorganina, kes sekkub aktiivselt invapoliitika kujundamisse maakonna tasandil.

1. Jätkuv puuetega inimeste elukvaliteedi ja toimetuleku parandamine
2. Organisatsiooni süsteemne arendamine läbi meeskonnatöö

PIK TEGEVUSE ÜLDPÕHIMÕTTED ja VÄÄRTUSED

Koda lähtub oma tegevuses puuetega inimeste võrdsete võimaluste loomise standardreeglitest, koostöö aluseks on avatus ja liikmesorganisatsioonide kaasamine erinevate probleemide lahendamisel.

Lääne-Virumaa PIK tegeleb kõigi erivajadustega inimeste probleemidega,sõltumata puude määramisest.
PIK tegevus on pigem ennetav, preventiivne kui tagajärgi arvustav.

VISIOON:

Aastal 2015-2019 on Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda jätkusuutlik, elujõulise ja aktiivse liikmeskonnaga organisatsioon, kes sekkub invapoliitika kujundamisse maakonnas, on arvestatav koostööpartner puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomisel ja elukvaliteedi tõstmisel.

Arenguvaldkonnad:
Invapoliitika maakonnas
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Teenused
Teabelevi,avalikud suhted
Lääne-Virumaa PIK JÄTKUSUUTLIKUS

Lääne-Virumaa PIK ülesanded:

Kujundada positiivset avalikku arvamust puuetega inimestega seotud küsimustes.

Tihendada jätkuvalt koostööd omavalitsusjuhtide ja sotsiaaltöötajatega.

Osaleda maakonnas sotsiaalpoliitika väljatöötamises, selleks mõjutada puuetega inimesi aktiivsemalt osalema kohalike omavalitsuste tööd.

Algatada ja ellu viia puuetega inimesi puudutavate programmide ja projektide väljatöötamist.

Teadvustada ja lahendamisel kaasa aidata ravi, rehabilitatsiooni, üld ja kutsehariduse ümberõppe, tööhõive ning iseseisva toimetulekuga seotud küsimustes.

Esindada oma liikmete huve.

Pakkuda sotsiaalteenuseid vastavalt võimalustele,huvitegevust maakonna puuetega inimestele.

LÄÄNE-VIRUMAA PIK tegevusplaan:

Sotsiaalvõrgustiku arendamine ja loomine.

Koostöö omavalitsustega.

Informatsiooni kogumine ja edastamine liikmetele ja üldsusele,oma tegevuse avalikustamine.

Jälgida puuetega inimeste võrdsete võimaluste loomise juures standardreeglite täitmist.

Korraldada info-ja teabepäevi ning ergutada puuetega inimsi osa võtma ning vajadusel sekkuma kohalike omavalitsuste arengukavade koostamisel ja plaanide elluviimisel.

Otsida täiendavalt projektide esitamise võimalusi ja rahastajaid.

Tihendada koostööd teiste puuetega inimeste ühendustega,selle kaudu saada info kogemuste vahetamine.

Tagada kvaliteetsem ja kättesaadavam teenindus.

Motiveerida puuetega inimesi aktiivselt osalema tööturul pakutavatest võimalustest ja teenustest.

Aidata kaasa puuetega inimestele kaitstud töökohtade loomisele.

Olla praktikabaasiks Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö erala tudengitele.

Täiendada ja arendada arengukava.

 

12. jaan. 2015.a.