Vabaühenduste eetikakoodeks

Usume EMSLis, et ühendused saavad ja peavad olema avatumad ja
läbipaistvamad kui ehk teiste sektorite organisatsioonid. Abimeheks siin
on 2002. aastal ühenduste endi poolt vastu võetud eetikakoodeks.

    * Vaata teistes keeltes: Vene | Inglise | Hispaania
    * Vaata ka CIVICUSe LTA (legitimacy, transparency, accountability)
käsiraamat. Koostajaks Kristina Mänd.

Vabaühendused väärtustavad ausust, võrdsust, väärikust, avatust,
solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning
tegutsevad nendest väärtustest lähtudes. Nende koostöö põhineb
heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel.
Vabaühenduste kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja
hooliva ühiskonna kujundamisse.

Oma igapäevases tegevuses lähtuvad vabaühendused Eesti Vabariigis
kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Eetikakoodeks sätestab
vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab
ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.

VABAÜHENDUSTE TEGEVUSE EETILISED PÕHIMÕTTED

Demokraatlik juhtimine ja toimimine
1. Vabaühendusel on selge ja arusaadav missioon. Vabaühendus järgib oma
missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni
toimimisstandardeid.
2.Vabaühendus väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi.
Vabaühendus kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja
muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
3. Vabaühendus kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma
liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse
juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
4. Vabaühendus peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd
kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku
tööd.
5. Vabaühendus püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise,
professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid
töötulemusi.
6. Vabaühendus, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja
annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus
7. Vabaühendus ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva
ebaõigluse vastu.
8. Vabaühendus, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende
rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
9. Vabaühendus ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade
väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
10. Vabaühendus kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja
varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste
ja tulevaste põlvede vajadustega.
11. Vabaühendus lähtub nii taotleja kui toetajana headest
rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning
hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus
12. Vabaühendus annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate,
liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
13. Vabaühendus peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab
oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast
raamatupidamistavast.
14. Vabaühendus avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande
vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus
15. Informatsioon vabaühenduse missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja
rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.
16. Vabaühendus suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse
anonüümselt.
17. Vabaühendus on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele
ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
18. Vabaühendus on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu
ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu
kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides
tegutsemise võime.
19. Vabaühendus ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide
konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud
abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine
20. Vabaühendus peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest
kokkulepetest.
21. Vabaühendus austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus
22. Vabaühendus tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende
eesmärkide mitmekesisust.
23. Vabaühendus ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja
neis tegutsevaid isikuid.

Vastu võetud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil
2002. aastal Tartus