2016

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja tegevused 2016.a.

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda on puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö maakondlikuks koostöö ja koordinatsiooniorganiks.Eesmärgi saavutamiseks teeb Koda koostööd maakonna omavalitsustega.Puuetega Inimste Kojas tegutseb 16 liikmesühingut: Kutsehaigete Ühing,Vaegkuuljate Ühing, Afaasia ühing, Pimedate Ühing, Epilepsialiit,Parkinsoni selts,Diabeetikute selts,Kurtide ühing,Tapa LIÜ, Rakvere LIÜ, Tugiühing Käsikäes,Südamehaigete ühing,Sklerisis-Multiplex ühing, MTÜ Hea Tervis, Allergia ja Astmaühing,Reumaühing.
Puuetega Inimeste päevakeskuses toimuvad kõikide ühingute üritused,ning ühingutele on päevakeskuse kasutamine tasuta.Toimub juristi tasuta nõustamine puuetega inimestele ja nende pereliikmetele.On väljakujunenud traditsioonilised üritused, mis toimuvad aasta jooksul: sõbrapäev,mil kutsume külla kõik oma koostööpartnerid, talgupäev, tervise ja spordipäev looduses, Rahvusvaheline puuetega Inimeste Päev.Väga hea koostöö on Järvamaa Puuetega Inimeste Kojaga.
Koda motiveerib ühingute juhte igal aastal väljasõiduga, seekord käisime külas Läänemaa Puuetega Inimeste Kojal.
Kojas tegutsevad taidlusringid: seeniortants,lauluring ,võimelmisring ja käsitöö ja kunstiring.
2016.astal oli esitatud Hasartmaksunõukogule 3 lisaprojekti: 1.“ Märka Meid“,2.“Aktiivne ligipääs k ultuurile“,3.“Väärikalt vananeme-mitmekesiselt tegutseme“.
Virolilt saime lisarahastuse suvise tervisepäeva läbiviimiseks 150.- eurot
Seoses lisaprojektide taotlusega on kojal väga sisutihe tegevus.
2016 aastal olime sunnitud oma päevakeksuse ruumidest väljakolima, nii see ka läks.2016 aasta detsembrikuust on kojal ainult kontoriruum, kõik ülejäänud tegevused on hajutatud Rakvere linna erinevatesse kohtadesse, dusi ja pesupesemise teenust osutab Rakvere sotsiaalkeskus.
Liikmeid on kojas 722 , neist 310 Rakvere linnast.
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda on jätkusuutlik,elujõuline ja aktiivse liikmeeskonnaga organisatsioon,kes sekkub invapoliitika kujundamisse maakonnas,on arvestatav koostööpartner puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomisel ja elukvaliteedi tõstmisel.