LÄÄNE-VIRUMAA PUUETEGA INIMESTE KOJA

PÕHIKIRI

I Üldsätted

 1. Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste koda (edaspidi tekstis „Koda“) on mittetulundusühing, mis tegutseb Rakvere linnas ja Lääne-Viru maakonnas avalikes huvides ja on heategevuslik katuseorganisatsioon, mis ühendab puuetega inimeste ühendusi ja teisi juriidilisi isikuid, kelle tegevusvaldkonnaks on töö puuetega inimestega.
 2. Koda juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
 3. Koda on asutatud Rakveres 16.02.1995 aastal.
 4. Koja asukoht on Rakvere linnas.
 5. Koda on era-õiguslik juriidiline isik oma pangakonto, pitsati ja sümboolikaga.
 6. Koda on asutatud tähtajatult.
 7. Koja majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.

 

II Koja eesmärk ja ülesanded

 1. Koja tegevuse põhieesmärk on koostöö arendamine erinevate puuetega inimeste ühenduste vahel ning oma liikmete probleemide ja nõudmiste viimine omavalitsute ja üldsuse tasandile.
 2. Koja ülesanded on:
  - koostöö Eesti Puuetega Inimeste Kojaga, osalemine seeläbi valitsuse sotsiaalpoliitika väljatöötamises ja puuetega inimeste võrdsete võimaluste loomises;
  - puuetega inimesi puudutavate seaduste ja muude õigusaktide, eelnõude, arengukavade ja projektide väljatöötamise algatamine ning osalemine selle töös ja nendele hinnangu andmine;
  - puuetega inimeste ravi, rehabilitatsiooni, üld- ja kutsehariduse, ümber- ja täiendõppe, tööhõive ja iseseisva toimetuleku küsimuste teadvustamine ja lahendamisele kaasaaitamine ning teenuste osutamine;
  - positiivse avaliku arvamuse kujundamine puuetega inimestega seotud küsimustes ajakirjanduse ja muude massiteabevahendite kaudu;
  - puuetega inimeste olukorra kohta info kogumine, selle analüüsimine ja hindamine;
  - koostöö teiste puuetega inimeste ühendustega, selle kaudu saadava info ja kogemuste vahetamine, osalemine rahvusvahelistes koostööprojektides.

 

III Vara ja vahendid

 1. Koda valdab ja kasutab oma vara vastavalt põhikirjale. Koja tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

  Koja vara ja vahendid tekivad:
  - Eesti Puuetega Inimeste Fondi poolt eraldatud vahenditest;
  - koolitustööst;
  - projektitööst;
  - sponsorlusest;
  - annetustest;
  - muust seaduse kooskõlas olevast tööst.
 2. Koda korraldab raamatupidamist vastavalt EV Raamatupidamise Seadusele.

 

IV Liikmed

 1.  Koja liikmed võivad olla registreeritud era-õiguslikud või avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kes tunnustavad Koja põhikirja ja kelle eesmärgiks on arendada Kojaga sama tegevust.
 2.  Liikmeks astumine toimub kirjaliku avalduse alusel Kojale ja liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
 3.  Väljaastumine toimub kirjaliku avalduse alusel. Kojast saab väljaastuda majandusaasta lõpul ja 3 kuulise etteteatamise tähtaja möödumisel. Väljaastunud liige kustutatakse Koja nimekirjast üldkoosoleku otsusega.
 4.  Koosolek võib liikme välja arvata kui:
  - Koja töös ei ole osaletud 1 aasta jooksul;
  - Koja põhikirja on eiratud või rikutud;
 5. Liikmete õigused:
  - osaleda hääleõigusega Koja üldkoosolekutel, omades 1 hääle;
  - valida ja olla valitud Koja juhatusse;
  - saada kojalt võimaluste piires toetust ja abi oma eesmärkide saavutamiseks;
  - osaleda Koja üritustel;
  - kasutada Koja ruume ja vara vastavalt Kojaga sõlmitud lepingule;
  - esitada ettepanekuid ja arupärimisi Koda puudutavates küsimustes;
  - Kojast välja astuda.
 6. Liikmete kohustused:
  - täita Koja põhikirja, kodukorda ja üldkoosoleku otsuseid;
  - osaleda Koja tegevuses ja täita Kojaga sõlmitud lepingulisi kohustusi.

 

V Koja juhtimine

Üldkoosolek

 1. Koja kõrgemaks juhtorganiks on üldkoosolek, kus Koja igal liikmel on 1 hääl.
 2. Üldkoosolek on korraline.
 3. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt mitte harvem kui 4 korda aastas, teatades selle toimumise aja ja koha liikmetele vähemalt 7 päeva ette.
 4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 51% liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, siis võib juhatus selle sama päevakorraga kokku kutsuda teiskordselt ning teistkordselt kokku kutsustud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata liikmete arvust.
 5. Üldkoosoleku otsus on vastuvõetud, kui selle poolt on üle 51% osalenud liikmetest.
 6. Üldkoosoleku pädevuses on:
  - põhikirja vastuvõtmine, selle muutmine ja täiendamine;
  - 3-5 liikmelise juhatuse valimine;
  - revidendi valimine 3 aastaks;
  - eelarve kinnitamine;
  - majandusaasta aruande kinnitamine;
  - liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
  - ühinemise-, jagunemise-, tegevuse lõpetamise või reorganiseerimise otsustamine.

Juhatus

 1. Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib Koja tööd 3-5 liikmeline juhatus, mille on valinud üldkoosolek liikmesorganisatsiooni esindajate hulgast. Juhatuse esimees valitakse juhatuse koosolekul eraldi hääletusel.
 2. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 4 korda aastas.
 3. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poolte liikmetest.
 4. Juhatuse pädevuses on:
  - Koja töö organiseerimine ja eesmärkide täitmine;
  - Majandustegevuse eelarve kinnitamine ning kõigi finants-majandustegevusega seotud ülesannete lahendamine;
  - Koosseisuliste töötajate ja nende töötasude kinnitamine;
  - Koja nimel on allkirja- ja esindusõigus juhatuse esimehel, teistel juhatuseliikmetel on esindusõigus vähemalt kahekesi koos.

Juhatuse esimees

 1. Juhatuse esimees valitakse juhatuse koosolekul 3 aastaks. Juhatuse esimees on juhatuse liige.
 2. Juhatuse esimehe pädevuses on:
  - Korraldab Koja igapäevast sisulist tööd;
  - Korraldab juhatuse tööd;
  - Avab ja suleb pangakontosid;
  - Omab Koja nimel allkirjaõigust;
  - Annab volikirju ja sõlmib lepinguid;
  - Annab oma tegevusest aru juhatusele ja üldkoosolekule
  - Tagab raamatupidamise korraldamise vastavuses kehtivale seadusandlusele ja headele raamatupidamisetavadele
 3. Juhatuse esimehe äraolekul korraldab tegevust juhatuse poolt määratud ja volitatud isik.

Revident

 1. Revident valitakse Koja liikmete hulgast või sõltumatu isik väljast pool Koda 3 aastaks.
 2. Revident on sõltumatu isik, kes jälgib Koja tegevuse vastavust käesolevale põhikirjale ja koosoleku otsustele.
 3. Revident kontrollib Koja tegevust mitte harvem kui 1 kord aastas.

 

VI Ühinemine, jagunemine, lõpetamine

 1. Koja tegevuse ühinemise, jagunemise või lõpetamise otsustab üldkoosolek seaduses sätestatud korras.
 2. Koja ühinemiseks, jagunemiseks või lõpetamiseks on nõutav vähemalt 51% liikmete otsust.
 3.  Otsuse elluviijaks on koosoleku poolt määratud isik.
 4. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist antakse allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadse tegevussuunaga mittetulundusühingutele.

 

 

Põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku poolt

04.06.2019.a. Rakveres