Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja arengukava

 

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja arengukava Aastateks 2024-2028

 

 

 

SISSEJUHATUS:

 

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda tegutseb 1995 aastast. Lääne-Virumaa PIK käsutuses on praegu 33 m 2 rendiruume(Tallinna tn.29), kus asub Koja kontor.

 

Lääne-Virumaa PIK-is tegutseb 11 ühingut, kokku on ühingutes 643 liiget. Koda toetab igati uute ühingute loomist. Koda toetab ja pakub nõustamist ka mitteliikmetele, kes Koja poole pöörduvad.

 

Lääne-Virumaa PIK tööd juhib valitud viie liikmeline juhatus. Igapäevast tööd teeb juhatuse esimees. Raamatupidaja teenust ostame sisse 2016 aastast.

 

Ühingud saavad kasutada PIK ruume tasuta oma igapäevaste asjade ajamiseks, kuhu on koondunud nende raamatupidamine. Ühingud kasutavad ürituste läbiviimiseks Rakvere linna poolt tasuta pakutavaid ruume- Rakvere Targa maja konverentsiruum, Sotsiaalkeskuse ruum, Rakvere Spordikeskus Ja Lääne-Virumaa Keskraamatukogu konverentsiruum.

 

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda teeb koostööd Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooliga, Rakvere Riigigümnaasiumiga ,kõikide Lääne-Virumaa Omavalitsustega ja Epikoja võrgustikuga.

 

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda on ellu kutsutud puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö maakondliku, koostöö ning koordinatsiooniorganina, kes sekkub aktiivselt invapoliitika kujundamisse maakonna tasandil.

 

 1. Jätkuv puuetega inimeste elukvaliteedi ja toimetuleku parandamine läbi nõustamise, kaasamise ja informatsiooni jagamise.
 2. Organisatsiooni süsteemne arendamine läbi meeskonnatöö.
 3. Ühiskonna teavitamine puuetega inimeste probleemidest.
 4. Sotsiaalvõrgustiku arendamine ja loomine.
 5. Otsida täiendavalt projektide esitamise võimalusi ja rahastajaid
 6. Liikmete pidev arendamine (digipädevus,meeskonna koolitused ja ligipääsetavusega tegelemine Lääne-Virumaal.

 

 

 

PIK TEGEVUSE ÜLDPÕHIMÕTTED /VÄÄRTUSED/

 

Koda lähtub oma tegevuses puuetega inimeste võrdsete võimaluste loomise standardreeglitest.

 

 1. Koostöö aluseks on avatus.
 2. Liikmesorganisatsioonide kaasamine.
 3. Tegelemine kõigi erivajadustega inimeste probleemidega, sõltumata puude määramisest.

 

 

 

VISIOON:

 

 1. Aastatel 2024-2028 on Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda jätkusuutlik, elujõulise ja aktiivse liikmeskonnaga organisatsioon, kes sekkub invapoliitika kujundamisse maakonnas.
 2. On arvestatav koostööpartner puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomisel ja elukvaliteedi tõstmisel.
 3. Tugevdab jätkuvalt koostööd Eesti Puuetega Inimeste Koja ja erinevate puuetega inimeste ühendustega.
 4. Tõstab stabiilset majanduslikku kindlustunnet tegevusteks ,et olla ühiskonnas rohkem nähtav läbi tegevuste.

 

 

 

ARENGUVALDKONNAD:

 

 • Invapoliitika areng maakonnas
 • Teenuste arendamine koostöös omavalitsustega.
 • Teabelevi, avalikud suhted
 • Lääne-Virumaa PIK jätkusuutlikkus
 • Koostöö
 • Digipädevuse kasvatamine

 

 

 

LÄÄNE-VIRUMAA PIK ÜLESANDED:

 

 1. Kujundada positiivset avalikku arvamust erivajadustega inimestega seotud küsimustes.
 2. Tihendada jätkuvalt koostööd omavalitsusjuhtide ja sotsiaaltöötajatega.
 3. Osaleda maakonnas sotsiaalpoliitika väljatöötamises, selleks mõjutada puuetega inimesi aktiivsemalt osalema Koja töös.
 4. Väljatöötada ja ellu viia puuetega inimesi puudutavaid tegevusi ja projekte.
 5. Informeerida ja aidata sotsiaalkindlistusameti ja töötukassa poolt puuetega inimestele mõeldud teenuste kasutamist.Infot jagada SKA ja Töötukassa poolt määratud teenuste kohta.
 6. Esindada oma liikmete huve.
 7. Pakkuda erinevaid üritusi maakonna puuetega inimestele.
 8. Jätkata veebilehe arendamist info kättesaadavuse põhimõttel.
 9. Arendada ühingujuhtide teadmisi digipädevuse -valdkonnas.
 10. Ligipääsetavuse pidev tegelemine.

 

 

 

 

 

Kinnitatud: 27.11.2023..a.

Lääne-Virumaa PIK

Üldkoosolekul

Rakveres