Määrus nr 42 „Sotsiaalministeeriumi põhimäärus“ muutmise eelnõu

Head liikmed

 

Sotsiaalministeeriumis koondatakse ühte osakonda sarnast tuge vajavad sihtgrupid ja neile suunatud meetmed (nii teenused kui hüvitised). Täpsemini muudetakse kolme osakonna meetmeid, mis aitab senisest paremini kujundada ja juhtida omavahel seotud poliitikaid ning toob suurema tähelepanu alla sotsiaalvaldkonna pikaajalised väljakutsed.

 

Hoolekande osakond nimetatakse ümber hoolekande ja sotsiaalse kaasatuse osakonnaks ning sinna koondatakse lisaks kogu vanemaealiste poliitika ning puuetega inimeste õiguste ja ligipääsetavuse meetmed, samuti ligipääsetavuse valdkonna arendamine. Varasemalt on mainitud teemad olnud osaliselt pensionipoliitika ja piiriülese sotsiaalkindlustuse osakonnas, tööhõive osakonnas ja võrdsuspoliitikate osakonnas. Muudatus võimaldab oluliselt sidusamalt tegeleda erivajadustega, sh puuetega inimestele vajalike poliitikameetmete kujundamisega. Muudatuse tulemusel on võimalik paremini planeerida ja ellu viia tegevusi vanemaealiste toetamiseks.

 

Võrdsuspoliitikate osakond nimetatakse ümber võrdsuspoliitika ja toimetuleku osakonnaks ning sinna koondatakse lisaks soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise poliitika kujundamisele erinevad ebavõrdsuse ja tõrjutuse, sh majandusliku toimetulekuga seotud meetmed. Varasemalt on mainitud teemad olnud osaliselt hoolekande ning analüüsi ja statistika osakonnas. Muudatus võimaldab süsteemsemalt kavandada ja ellu viia poliitikaid, mis on suunatud erinevatele ebavõrdsuse ilmingutele. Samuti koondatakse omavahel seotud teemad, nt soolise võrdõiguslikkus, sooline palgalõhe, võrdne kohtlemine, majanduslik sõltuvus ja toimetulek ning võlgnevus. Üks muudatuse eesmärke on tuua enam fookusesse vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ennetamine ja leevendamine, leida valdkonna probleemidele tõhusad lahendused.

 

Laste ja perede osakond nimetatakse ümber perede heaolu ja turvaliste suhete osakonnaks ning sinna koondatakse lisaks olemasolevatele ülesannetele erinevad ohvriabi ja vägivalla ennetusega seotud meetmed. Varasemalt on mainitud teemad olnud võrdsuspoliitikate osakonnas. Muudatus võimaldab paremini planeerida ja ellu viia lastekaitse ja ohvriabi valdkonna poliitikaid, sest tegemist on seotud tugisüsteemi ja meetmetega.

 

Lähemalt saab lugeda kirja manuses olevast õigusakti eelnõust. Määrus jõustub 1. novembril 2022. a.