Uus omastehoolduse infopunkt pakub nõu ja abi

 

 

Uus omastehoolduse infopunkt pakub nõu ja abi

Eesti Puuetega Inimeste Koda

03.07.2024

 

Eesti Puuetega Inimeste Koja eestvedamisel on valminud omastehoolduse infopunkt https://omastehooldusest.ee, kust leiab nõu ja abi omastehoolduse teemadel.

 

Uus veebikeskkond on suunatud kõikidele omastehooldajatele, hooldusvajadusega inimestele, valdkonna spetsialistidele ning ka kõigile neile, kes soovivad oma omastehooldajast sõpra toetada või hooldusvajadusega inimesele abiks olla.

 

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuhi Maarja Krais-Leoski sõnul näitavad erinevad uuringud ja ka praktika, et pahatihti omastehooldaja rolli sattunud inimesed ei tea enda ega oma lähedase õiguseid ega võimalusi. Infot on küll mitmete riigiasutuste ja ka kolmanda sektori esindajate veebilehtedel, kuid see on liialt killustunud ega anna terviklikku ja vajalikku ülevaadet. Kuna abi andmine jaguneb erinevate vastutajate vahel, on ka infot keeruline leida.

 

Aastal 2022 Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud Elanikkonna hoolduskoormuse uuringu kohaselt tunnevad omastehooldajad vajadust täiendava info järgi- omastehooldajatele mõeldud koolitustel või kursustel on osalenud vaid 9% hooldajatest. Hooldamisega seotud koolitustest või täiendavast teabest tunneb puudust 70% suure hoolduskoormusega vastanutest.

 

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on pereliikmete roll oma lähedaste hooldamisel suur nii Eestis kui mujal maailmas. Euroopa omastehooldajate ühenduse EuroCarers hinnangul on ligi 80% hoolduskoormusest Euroopa Liidus omaste ehk abikaasade, sugulaste ja sõprade kanda ning see töö on harilikult tasustamata.

 

„Omastehooldajate toetamise eesmärk on vähendada hoolduskoormusest tingitud negatiivset mõju nende tervisele ning sotsiaalsele ja majanduslikule toimetulekule. Selleks tuleb omastehooldajatele tagada tingimused inimväärseks toimetulekuks, taastumiseks ja ühiskonnaelus osalemiseks, võimaldades neile muuhulgas nõustamist, toetavaid teenuseid ja programme ning koolitusi. Valminud veebikeskkonna eesmärgiks on kasvada Eestis tuntud ja tunnustatud infopunktiks, kus jagatakse omastehoolduse teemadel asjakohast infot, suurendatakse teadlikkust ja antakse tuge ka reaalajas. Lisaks sellele aitab keskkond kaasa hoolduskoormusega inimeste koondumisele ja võrgustumisele, mis omakorda loob eeldused täna Eestis puudu oleva hoolduskoormusega inimeste huvikaitse võrgustiku tekkeks“ sõnas Riisalo.

 

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Maarja Krais-Leosk: "Omastehooldaja rolli täitmine eeldab lisaks oma lähedase hooldamisele, tema vajaduste teadmisele, tihtilugu ka vajaduste aimamisele, head ülevaate omamist enda ja lähedase õigustest ning võimalustest. Liiga sageli tunnevad omastehooldajad end üksi. See ei tohiks nii olla. Tuge on võimalik saada kohalikult omavalitsuselt, riigilt Sotsiaalkindlustusameti, Töötukassa ja Tervisekassa kaudu, aga ka sarnase kogemusega inimestelt, neilt, kel käidud või käimisel lähedase hooldamise tee. Kindlasti on abiks laiem perekonnaring, sõbrad, kolleegid, tööandjad, kohalik kogukond ja tegelikult teadlik ühiskond tervikuna. Loodan, et infopunkt pakub teadmisi, tuge ja vajalikku infot ning lihtsustab veidigi omastehooldajate igapäevast toimetulekut. Omastehooldajad täidavad kohati rasket, üksluist, kurnavat ja mahukat, aga ka ilusat ja südamlikke hetki pakkuvat äärmiselt tähtsat rolli, pakkudes oma abivajajale lähedasele sooja, turvalist ja väärikat hooldust. See ei ole iseenesestmõistetav. Omastehooldaja, Sa oled väga väärtuslik. Oleme Sinuga."

 

Hoolduskoormuse uuringu andmetel on hooldamisega tegelevate inimeste arv Eestis vahemikus 159 500–180 300 inimest, kellest ligi pooled abistavad oma hooldatavat enesehooldus- või hügieenitoimingutes või regulaarsetes tervisetoimingutes.

 

Omastehoolduse infopunkti loomist rahastatakse koostöös Sotsiaalministeeriumiga Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste “Pikaajalise hoolduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine” raames.